مستند اخیر تلویزیون در مورد مذاکرات باعث عصبانیت مردم شده