سعداوی: خوشحالم که حقانیت من ثابت شد/ درخشان دنبال شلوغ کاری بود