عملیات اجرایی بزرگترین مجتمع پرورش ماهیان سردآبی کشور در لرستان آغاز شد