عباس ( ع) الگوي ايثار و مصداق بي بديل در بصيرت و معرفت بود