شایعه استعفای دسته جمعی هیات مدیره استقلال صحت ندارد