تخصيص اعتبار 120 ميلياردي براي تجهيز آزمايشگاه‌هاي دانشگاهي