همايش نقش زبان چيني در روابط ايران و چين برگزار شد