دانشجویان شاغل به تحصیل مشمول طرح کسر خدمت نخبگان نمی شوند