رئیس مرکز تجارت جهانی ایران: دولت سهام سرخآبی‌ها را به مردم عادی واگذار کند