انصراف دو نامزد به نفع مشحون/خبرنگارها هم رأی دادند!