مراکز درمانی کرج باید با رعایت طرح تفصیلی شهر ها ساخته شود