خاطره دختر شهید مغنیه از سخنرانی در برابر رهبر انقلاب