سفیر آمریکا: در کمپ‌دیوید درباره برنامه‌ هسته‌ای ایران اطمینان داده شد