در برخی از مدارس غیرانتفاعی تهران آموزه‌هایی خلاف مبانی نظام ترویج می‌شود