مشکلی که ۱۹ ساله شد/ تالاب یادگارلو همچنان در لیست مونترو