گرامیداشت سوم خرداد توسط سازمان بسیج شهرداری تهران