سیدالشهدا نفس مطمئنه‌ایست که به مقام رضای خدا رسیده/سوره‌ای که منتسب به امام‌حسین(ع) است