خادم : پرسپولیس واستقلال درصورت تایید خریداران فردا واگذار می شوند