«اسد» ‌شاید تا بعد از اتمام دوره ریاستش در سمتش باقی بماند