رقابت ۳۶۶ اثر در بخش های مختلف مسابقه ایران و بین الملل جشنواره شهر