(تصویر) تسلط داعش بر نصف سوریه و تمامی گذرگاه های مرزی سوریه و عراق