لغو پروانه؛ جزای پزشکانی که برای مرتبه سوم زیرمیزی گرفته‌اند