بهسازی کامل روستاهای بالای 20 خانوار شهرستان بهار در آینده ای نزدیک