ادیب: موسسات مالی غیر مجاز پول مردم را هدر داه‌اند/ دیانی: اقتصاد دچار مرگ خاموش شده است