بررسی زمین لرزه‌های ایران در کنفرانس بین‌المللی سازمان زمین شناسی