برگزاری نخستین جلسه «بسیج همگام با مسئولان در کاهش برق ادارات» در دزفول