۱۰۰۰۰میلیارد ضرر تب ولرز زمین به کشاورزی/ زراعت کرمانشاه بیمه نیست