دیدار شرکت کنندگان مسابقات قرآن کریم با رهبر معظم ...