مهران دوستی دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت