مجلس اجازه اجرای موقت یا داوطلبانه پروتکل الحاقی را نمی‌دهد/مذاکره‌کنندگان حق عبور از خطوط قرمز را