رابطه تعطيلي کارگاهها و بيکاري کارگران با جر /اختلافات فرهنگي عامل افزايش طلاق، درگيري و نزاع