تشکیل سازمان تئاتر، راهکاری برای حمایت جدی‌تر از هنر نمایش