بلک بری نیروهای خود را در دفاتر جهانی تعدیل می کند