ایستگاه پمپاژ و سایت باغات منطقه خوشادول ملکشاهی کلنگ زنی شد