۱۴۰۰ روز با پرونده علی خلیلی/ ضارب به اعدام محکوم شد