چهل وپنجمین شماره ویژه نامه ساعت صفر ویژه جوانان از سوی مؤسسه آینده روشن منتشر شد.