اکثر اسرائیلی‌ها خواستار راه‌حل ایجاد دو دولت هستند