عملیات اجرایی و بهره برداری از سه پروژه راهسازی در دزفول آغاز شد