تجمع دانشجویی در اعتراض به روند مذاکرات هسته ای برگزار می‌شود