مجوز تجمع دانشجویی امروز صادر شد/ ساعت ۱۷ میدان فلسطین