سد حسن خمینی: راه جلوگیری از تکرار اشتباهات نسل های قبل، اعتماد بین نسلی است