مقاومت فلسطین: «عباس» آشتی داخلی را به تعطیلی کشانده است