جزئیات تازه از زمان بهره برداری خور شیلات/مشکل شهرداری سیلاب است