دولت افغانستان برای مقابله با طالبان نیرو استخدام می کند