اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال برای مطالعات زون های معدنی اردبیل