اختصاص 8 میلیارد تومان اعتبار به شهرداری ها و دهیاری های کردستان