نمایش دو مستند دفاع‌مقدسی/ خیر و شر در «بتن مسلح» نبرد می‌کنند