عبور تانک از روی سر غواصان تا تیرباران با دستان بسته