مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد با تأمین اجتماعی تا دی‌ماه پرداخت شد