شاعرانگى در انتزاع، ره‌آورد سه استاد آکادمیک هنر در بوم